Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Statut OSP Jędrzejnik

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA zwana dalej OSP w Jędrzejniku.

§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą OSP jest Jędrzejnik

§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5. OSP posiada osobowość prawną.

§ 6. OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności do niego.

§ 7. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9. Celem OSP jest:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,

4. branie udziału w obronie cywilnej,

5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu

6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Osp realizuje przez:

1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości,

2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

3. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnej,

7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104)

§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:

1. czynnych,

2. wspierających,

3. honorowych,

§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej"

§ 15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 16. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 17. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,

3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5. używać munduru i odznak.

§ 18. Do obowiązków członka czynnego należy:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

4. dbać o mienie OSP,

5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 19. Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne tworzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.

§ 20. Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia z OSP wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności

2. sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3. skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

4. likwidacji OSP,

5. śmierci członka czynnego,

6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 21. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych § 16 i 17 niniejszego statutu

§ 22. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 23. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

§ 24. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz miejscowościach będących siedzibą OSP. Utworzenie drużyny pożarniczej następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzgl. z samorządem mieszkańców.

§ 25. Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określane są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 26. Władzami OSP są:

1. walne zebranie

2. zarząd

3. komisja rewizyjna

A. WALNE ZEBRANIE

§ 27. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 lat oraz w przypadku przynależności do Związku OSP delegatów na Zjazd gminny. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

§ 28. Do kompetencji walnego zebrana należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

2. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

3. ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej,

4. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

6. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

7. podjęcie uchwały o przystapieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP,

8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,

9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

§ 29. Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów

§ 30. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 31. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 33. Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP. Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.

§ 34. Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.

§ 35. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4. na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienia do niego.

§ 36. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 37. Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebrania zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

B. ZARZĄD

§ 39. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca , którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.

§ 40. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

§ 41. Do zadań zarządu należy:

1. reprezentowanie interesów OSP,

2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3. zwoływanie walnego zebrania,

4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru,

5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,

6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

7. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu,

8. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością ,

9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12. dokonywanie ocen realizacji przez członków osp powierzonych im zadań,

13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 42. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 43. Posiedzenie zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

§ 44. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 45. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 46. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych ,

2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,

3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP

4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,

7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 47. Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. pochwałę ustną,

2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenia wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 48. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. upomnienie ustne,

2. nagana w rozkazie naczelnika straży,

3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 49. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich.

2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 50. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 51. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 52. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1. składek członkowskich,

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. dochodów z majątku oraz imprez,

4. ofiarności publicznej,

5. wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów.

§ 53. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE OSP

§ 54. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 55. Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 56. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 57. W razie rozwiązania Osp walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 58. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP w przypadku przynależności do niego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Mapa burzowa Polski

Banery OSP

Polecamy

Wizytówka

OSP w Jędrzejniku

Jędrzejnik 28A

05-300 Mińsk Mazowiecki

gm. Dębe Wielkie