Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PCZK - Mińsk Maz.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Mińsku Mazowieckim
 • Pożary: Dnia 14.08.2018 r. w miejscowości Cegłów, ul. W. Oczko doszło do pożaru trawy na nasypie kolejowym. Pożar został ugaszony przez dwa zastępy OSP. Dnia 15.08.2018 r. w miejscowości Jędrzejów Stary, gmina Jakubów doszło do pożaru sterty siana na łące. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP. Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe: Na terenie powiatu odnotowanoRead the Rest...

 • Pożary: Dnia 13.08.2018 r. w miejscowości Kąty, gmina Siennica doszło do pożaru rżyska. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP. Dnia 13.08.2018 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna doszło do pożaru budynku gospodarczego (w hali znajdowały się między innymi butle z acetylenem), trzy samochody ciężarowe (w tym cysterna z olejem napędowym) oraz dwa samochody dostawcze. ZRead the Rest...

 • Pożary: Dnia 10.08.2018 r. w miejscowości Brzozowica, gmina Dobre doszło do pożaru trawy na nieużytkach. Pożar został ugaszony przez trzy zastępy OSP. Dnia 10.08.2018 r. w miejscowości Michałów, gmina Halinów doszło do pożaru trawy na nieużytkach. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP. Dnia 10.08.2018 r. w miejscowości Zamienie ul. Brzozowa, gmina Mińsk Mazowiecki doszło doRead the Rest...

 • Ostrzeżenia meteorologiczne nr 22

 • Ostrzeżenia meteorologiczne nr 21

 • Statut OSP Jędrzejnik

  ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA zwana dalej OSP w Jędrzejniku.

  § 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

  § 3. Siedzibą OSP jest Jędrzejnik

  § 4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

  § 5. OSP posiada osobowość prawną.

  § 6. OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności do niego.

  § 7. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

  § 8. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

  ROZDZIAŁ II

  CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

  § 9. Celem OSP jest:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

  2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

  3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,

  4. branie udziału w obronie cywilnej,

  5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu

  6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

  § 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Osp realizuje przez:

  1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości,

  2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

  3. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

  4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

  6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnej,

  7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104)

  § 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

  § 13. Członkowie OSP dzielą się na:

  1. czynnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych,

  § 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

  "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej"

  § 15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

  § 16. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

  § 17. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

  1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

  2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,

  3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

  4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

  5. używać munduru i odznak.

  § 18. Do obowiązków członka czynnego należy:

  1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

  2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

  3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

  4. dbać o mienie OSP,

  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

  § 19. Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne tworzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.

  § 20. Członkostwo ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia z OSP wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności

  2. sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

  3. skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

  4. likwidacji OSP,

  5. śmierci członka czynnego,

  6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

  § 21. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych § 16 i 17 niniejszego statutu

  § 22. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

  § 23. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

  § 24. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz miejscowościach będących siedzibą OSP. Utworzenie drużyny pożarniczej następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzgl. z samorządem mieszkańców.

  § 25. Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określane są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

  § 26. Władzami OSP są:

  1. walne zebranie

  2. zarząd

  3. komisja rewizyjna

  A. WALNE ZEBRANIE

  § 27. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 lat oraz w przypadku przynależności do Związku OSP delegatów na Zjazd gminny. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

  § 28. Do kompetencji walnego zebrana należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

  2. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

  3. ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej,

  4. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

  6. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

  7. podjęcie uchwały o przystapieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,

  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

  § 29. Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów

  § 30. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

  § 31. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

  § 32. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

  § 33. Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP. Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.

  § 34. Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.

  § 35. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

  3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

  4. na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienia do niego.

  § 36. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

  § 37. Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 38. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebrania zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

  B. ZARZĄD

  § 39. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca , którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.

  § 40. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

  § 41. Do zadań zarządu należy:

  1. reprezentowanie interesów OSP,

  2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

  3. zwoływanie walnego zebrania,

  4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru,

  5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,

  6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

  7. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu,

  8. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością ,

  9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

  10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

  11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

  12. dokonywanie ocen realizacji przez członków osp powierzonych im zadań,

  13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

  14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

  § 42. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

  § 43. Posiedzenie zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

  § 44. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

  § 45. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

  § 46. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

  1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych ,

  2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,

  3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP

  4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

  5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

  6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,

  7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

  8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

  § 47. Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

  1. pochwałę ustną,

  2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

  3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenia wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

  § 48. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

  1. upomnienie ustne,

  2. nagana w rozkazie naczelnika straży,

  3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

  C. KOMISJA REWIZYJNA

  § 49. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich.

  2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

  § 50. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  § 51. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

  § 52. Majątek i fundusze OSP powstają z:

  1. składek członkowskich,

  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

  3. dochodów z majątku oraz imprez,

  4. ofiarności publicznej,

  5. wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów.

  § 53. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

  ROZDZIAŁ VI

  ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE OSP

  § 54. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 55. Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 56. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

  § 57. W razie rozwiązania Osp walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

  § 58. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP w przypadku przynależności do niego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

  Mapa burzowa Polski

  Banery OSP

  Polecamy

  Wizytówka

  OSP w Jędrzejniku

  Jędrzejnik 28A

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  gm. Dębe Wielkie