Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PCZK - Mińsk Maz.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Mińsku Mazowieckim
 • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 17.09.2018 r.

 • Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe: Dnia 17.09.2018 r. w miejscowości Kałuszyn, ul. Warszawska doszło do potrącenia osoby pieszej przez samochód osobowy. Poszkodowana została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja. Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.   Inne: Dnia 17.09.2018 r. w okolicach miejscowości Chełst, gmina Siennica prowadzone były poszukiwaniaRead the Rest...

 • Pożary: Dnia 14.09.2018 r. w miejscowości Strzebula, gmina Jakubów doszło do pożaru domku letniskowego. W wyniku zdarzenia budynek uległ całkowitemu spaleniu. Nie było osób poszkodowanych. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP. Dnia 16.09.2018 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Topolowa doszło do pożaru kuchni w mieszkaniu w bloku. W wyniku pożaru poparzeniaRead the Rest...

 • Rozporządzenie nr 3/2018

 • Pożary: Dnia 13.09.2018 r. w miejscowości Gołębiówka, gmina Kałuszyn doszło do pożaru trawy i trzcin przy stawach hodowlanych. Pożar został ugaszony przez dwa zastępy OSP. Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe: Dnia 13.09.2018 r. w Halinowie, ul. Okuniewska doszło do wypadku drogowego dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia się samochodów ranna została jedna osoba, którą ZespółRead the Rest...

 • Statut OSP Jędrzejnik

  ROZDZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA zwana dalej OSP w Jędrzejniku.

  § 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej a także niniejszego statutu.

  § 3. Siedzibą OSP jest Jędrzejnik

  § 4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

  § 5. OSP posiada osobowość prawną.

  § 6. OSP może być członkiem ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, zwanego dalej Związkiem po zadeklarowaniu przynależności do niego.

  § 7. OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

  § 8. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

  ROZDZIAŁ II

  CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

  § 9. Celem OSP jest:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

  2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

  3. uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,

  4. branie udziału w obronie cywilnej,

  5. rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu

  6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

  § 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Osp realizuje przez:

  1. organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości,

  2. organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

  3. przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

  4. prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

  5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

  6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnej,

  7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

  ROZDZIAŁ III

  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104)

  § 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

  § 13. Członkowie OSP dzielą się na:

  1. czynnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych,

  § 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

  "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej"

  § 15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP bez prawa głosowania i wybieralności, ma prawo korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

  § 16. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

  § 17. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

  1. wybierać i być wybierani do władz OSP,

  2. uczestniczyć w walnym zebraniu, z prawem głosu,

  3. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

  4. korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

  5. używać munduru i odznak.

  § 18. Do obowiązków członka czynnego należy:

  1. aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

  2. przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,

  3. podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,

  4. dbać o mienie OSP,

  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

  § 19. Członkowie czynni posiadający odpowiednie warunki zdrowotne tworzą jednostkę operacyjno-techniczną OSP.

  § 20. Członkostwo ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia z OSP wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności

  2. sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

  3. skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

  4. likwidacji OSP,

  5. śmierci członka czynnego,

  6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

  § 21. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych § 16 i 17 niniejszego statutu

  § 22. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

  § 23. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

  § 24. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach oraz miejscowościach będących siedzibą OSP. Utworzenie drużyny pożarniczej następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzgl. z samorządem mieszkańców.

  § 25. Zasady organizacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych określane są na podstawie odrębnego regulaminu działania.

  ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

  § 26. Władzami OSP są:

  1. walne zebranie

  2. zarząd

  3. komisja rewizyjna

  A. WALNE ZEBRANIE

  § 27. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3-5 członków komisji rewizyjnej na okres 5 lat oraz w przypadku przynależności do Związku OSP delegatów na Zjazd gminny. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane na podstawie uchwały zarządu OSP, na wniosek komisji rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/2 ilości członków OSP.

  § 28. Do kompetencji walnego zebrana należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

  2. uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

  3. ustalenie i zmiany wysokości składki członkowskiej,

  4. podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

  6. podejmowanie uchwał o zmianach statutu i rozwiązaniu OSP,

  7. podjęcie uchwały o przystapieniu (lub wystąpieniu) do Związku OSP,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków nietrwałych,

  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

  § 29. Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów

  § 30. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

  § 31. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

  § 32. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości tj. 2/3 głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

  § 33. Zarząd w składzie 5-9 osób jest wybierany przez walne zebranie i pełni funkcję organu wykonawczego OSP. Zmiany w składzie zarządu następują na posiedzeniu walnego zebrania.

  § 34. Wybory do władz OSP odbywają się w drodze głosowania jawnego, chyba, że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.

  § 35. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

  3. na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

  4. na żądanie Związku OSP w przypadku przystąpienia do niego.

  § 36. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

  § 37. Uchwały walnego zebrania w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 38. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebrania zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

  B. ZARZĄD

  § 39. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza i kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca , którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.

  § 40. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu zarządu. Dokooptowanie wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

  § 41. Do zadań zarządu należy:

  1. reprezentowanie interesów OSP,

  2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

  3. zwoływanie walnego zebrania,

  4. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru,

  5. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,

  6. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

  7. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu,

  8. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością ,

  9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

  10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

  11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

  12. dokonywanie ocen realizacji przez członków osp powierzonych im zadań,

  13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

  14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

  § 42. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

  § 43. Posiedzenie zarządu odbywają się wg potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.

  § 44. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

  § 45. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

  § 46. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

  1. wyznaczanie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno-technicznych ,

  2. organizowanie i prowadzenie szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,

  3. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP

  4. kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

  5. kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

  6. przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,

  7. dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

  8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

  § 47. Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

  1. pochwałę ustną,

  2. pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

  3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody bądź sporządzenia wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

  § 48. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

  1. upomnienie ustne,

  2. nagana w rozkazie naczelnika straży,

  3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

  C. KOMISJA REWIZYJNA

  § 49. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacaniem składek członkowskich.

  2. składanie na walnym zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

  § 50. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

  § 51. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

  § 52. Majątek i fundusze OSP powstają z:

  1. składek członkowskich,

  2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

  3. dochodów z majątku oraz imprez,

  4. ofiarności publicznej,

  5. wpływów z działalności gospodarczej, na którą OSP otrzymała zgodę właściwych organów.

  § 53. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służyć będą realizacji celów statutowych i nie będą przeznaczone do podziału między członków OSP.

  ROZDZIAŁ VI

  ZMIANY STATUTOWE I ROZWIĄZANIE OSP

  § 54. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 55. Wniosek o rozwiązanie OSP wzgl. zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

  § 56. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

  § 57. W razie rozwiązania Osp walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

  § 58. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP w przypadku przynależności do niego. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

  Mapa burzowa Polski

  Banery OSP

  Polecamy

  Wizytówka

  OSP w Jędrzejniku

  Jędrzejnik 28A

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  gm. Dębe Wielkie